5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആരോഗ്യം തരും ജ്യൂസ്/Healthy Juice Recipes Malayalam/Carrot juice Malayalam

Juice Recipes
Healthy Carrot Juice Recipes Malayalam/ Carrot Juice Malayalam |
നിറം കൂട്ടാനും ചർമത്തിന്റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിനായി ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കാം.
This juice is very easy to make. It has many advantages. Carrots are an excellent source of vitamins,nutrients,and fiber.Drinking carrot juice is an easy way to add carrots to your diet. No add sugar, jaggery , and honey. For sweetness ,dates are added.

Ingredients:

3 Carrots
20 Dates
1 Lemon Juice
2 Glass Water

#Carrotjuicemalayalam #healthycarrotjuicemalayalam

Products You May Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *